Ochrana osobních údajů

PROHLÁŠENÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Prohlášení o zpracování osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a poučení subjektů údajů (dále jen „GDPR“)

I. Správce osobních údajů Správce osobních údajů:

 • Sabina Kotrčová, IČO 04497368, DIČ CZ9354201021 místem podnikání Kejzlarova 2123/12, 500 12, Hradec Králové - Nový Hradec Králové 

kontaktní osoba: Sabina Kotrčová, e-mail: sabina.kotrcova@jemnezrozeni.cz (dále jen „správce“)

nemá povinnost jmenovat Pověřence pro ochranu osobních údajů ani tuto funkci nejmenoval dobrovolně. Správce vaše údaje shromažďuje, disponuje jimi a nese odpovědnost za jejich řádné a zákonné zpracování. Vůči správci můžete uplatňovat svá práva způsobem uvedeným dále.

II. Rozsah zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu, v jakém je příslušný subjekt údajů správci poskytl, a to v souvislosti s uzavřením smluvního či jiného právního vztahu se správcem, nebo které správce shromáždil jinak a zpracovává je v souladu s platnými právními předpisy či k plnění zákonných povinností správce.

III. Zdroje osobních údajů

 • přímo od subjektů údajů (např. e-maily, telefon, webové stránky, vizitky, smlouvy, souhlasy aj.)
 • z veřejné evidence – veřejnou evidencí je pro účely tohoto dokumentu: veřejný rejstřík dle zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, ve znění pozdějších předpisů, tzn. spolkový rejstřík, nadační rejstřík, rejstřík ústavů, rejstřík společenství vlastníků jednotek, obchodní rejstřík a rejstřík obecně prospěšných společností; další registry ve smyslu č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů.

IV. Kategorie osobních údajů, které jsou předmětem zpracování správcem

Identifikační údaje, kontaktní údaje, transakční údaje.

V. Kategorie subjektů údajů

Subjektem údajů je fyzická osoba, jíž se osobní údaje týkají, konkrétně:

 • zákazníci, klienti atd.,
 • subjekt v předsmluvním vztahu se správcem (objednatel před akceptací objednávky, poptávající apod.).

VI. Kategorie zpracovatelů a příjemců osobních údajů

 • orgány státní správy,
 • bankovní ústavy,
 • pojišťovny,
 • externí subjekt poskytující služby správci v různých oblastech ( účetnictví, školení, vzdělávání).

VII. Účel a důvody zpracování osobních údajů

Zpracování osobních údajů probíhá u správce:

 • na základě uděleného souhlasu subjektu údajů,
 • při plnění smlouvy se subjektem údajů,
 • z důvodu splnění právní povinnosti vztahující se na správce (včetně archivnictví na základě zákona),
 • z důvodu splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, ke které je pověřen správce,
 • z důvodu oprávněného zájmu správce či třetí strany (včetně archivnictví na základě oprávněného zájmu správce).

Důvody zpracování zvláštních kategorií osobních údajů

 • výslovný souhlas subjektu,
 • OÚ zjevně zveřejněných subjektem údajů,
 • určení, výkon nebo obhajobu právních nároků nebo při jednání soudů,
 • významný veřejný zájem,
 • archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého či historického výzkumu nebo pro statistické účely.

VIII. Způsob zpracování a ochrany osobních údajů

Zpracování osobních údajů provádí správce. Zpracování je prováděno v sídle správce jednotlivými pověřenými zaměstnanci správce, příp. zpracovatelem.

Ke zpracování dochází prostřednictvím výpočetní techniky, popř. i manuálním způsobem u osobních údajů v listinné podobě za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů.

Za tímto účelem přijal správce technickoorganizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů, zejména opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů.

Veškeré subjekty, kterým mohou být osobní údaje zpřístupněny, respektují právo subjektů údajů na ochranu soukromí a jsou povinny postupovat dle platných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů.

IX. Doba zpracování osobních údajů

V souladu se lhůtami uvedenými v příslušných smlouvách, ve vnitřních předpisech správce či v příslušných právních předpisech jde o dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností plynoucích jak ze smluv, oprávněných zájmů, tak i z příslušných právních předpisů.

X. Poučení

Správce zpracovává údaje se souhlasem subjektu údajů s výjimkou zákonem stanovených případů, kdy zpracování osobních údajů nevyžaduje souhlas subjektu údajů.

V souladu se čl. 6 odst. 1 GDPR může správce bez souhlasu subjektu údajů zpracovávat tyto údaje: subjekt údajů udělil souhlas pro jeden či více konkrétních účelů, zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů, zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje, zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce, zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů.

XI. Práva subjektů údajů

Právo na přístup k osobním údajům
Máte právo na přístup ke všem zpracovávaným osobním údajům. Na vaši žádost správce poskytne kopii zpracovávaných osobních údajů ve strojově čitelném formátu, případně umožní náhled do uzavřené smlouvy a do dalších dokladů u ní uložených.

Právo na opravu osobních údajů
Máte právo na opravu změněných osobních údajů (nebo zjištěných nesprávně uváděných údajů z jakéhokoliv jiného důvodu). Správce jejich opravu provede poté, co bude moci změněné údaje ověřit (např. z nového dokladu totožnosti).

Právo na výmaz osobních údajů
Máte právo na výmaz svých osobních údajů, které by správce zpracovávalo neoprávněně.

Právo na omezení zpracování osobních údajů
Máte právo na blokaci svých osobních údajů za podmínek uvedených v čl. 18 Nařízení o ochraně osobních údajů (zejména bude-li vznesena námitka, existuje spor o oprávněnosti zpracování údajů).

Právo na přenositelnost osobních údajů
Máte právo na to, aby vám správce poskytnul automatizovaně zpracovávané osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, případně aby tyto údaje předal jinému správci, je-li to technicky proveditelné.

Právo na odvolání uděleného souhlasu
Pokud jste udělili správci souhlas se zpracováním osobních údajů pro vymezené účely, máte právo tento souhlas kdykoliv odvolat.

Právo na námitku
Máte právo vznést námitku, pokud je zpracování založeno na našem oprávněném zájmu (např. obhajoba právních nároků) či na veřejném zájmu.

Právo na podání stížnosti
Máte právo obrátit se kdykoliv se svou stížností na správce, případně podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů, adresa: sídlo Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 či požádat o soudní ochranu.

Způsob uplatnění práv
Pro uplatnění svých práv uvedených shora kontaktujte oprávněnou osobu na straně správce, paní Sabinu Kotrčovou, e-mail: kravmaga@medojed.eu, či tato práva můžete uplatnit osobně při návštěvě správce.

Pro uplatnění svých práv můžete využít námi připravených formulářů umístěných na www.medojed.eu. Správce je povinen vás bezplatně informovat o přijatých opatřeních bez zbytečného odkladu a v každém případě do jednoho měsíce od obdržení žádosti. Tuto lhůtu je možné v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o další dva měsíce. Pokud by správce nevyhověl žádosti, bude vás informovat bezodkladně (nejpozději do jednoho měsíce) o důvodech nevyhovění. V některých případech vymezených legislativou není správce povinen zcela nebo zčásti žádosti vyhovět. Bude tomu tak zejména, bude-li žádost zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, zejména protože se opakuje. V takových případech správce může:

(i) uložit přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady nebo
(ii) odmítnout žádosti vyhovět.

Pokud správce obdrží žádost, ale bude mít důvodné pochybnosti o totožnosti odesílatele žádosti, může vás požádat o poskytnutí dodatečných informací nezbytných k potvrzení vaší totožnosti.

PLATNOST

V Hradci Králové dne 24. května 2018

Sabina Kotrčová